Budsjettkuttene som ble kuttet

Det har den siste tiden vært mye debatt om planlagte nedskjæringer i de kommunale overføringer til tros- og livssynsfellesskap, inkludert Den Norske Kirke ved Drammen Kirkelige Fellesråd. Etter politisk behandling ble kuttene for 2014 imidlertid marginale. Kirkens argumenter har altså blitt lyttet til i denne omgangen.

image

Det er, etter vår mening, ikke oppsiktsvekkende at administrasjonen i Drammen kommune eksperimenterer med nye måter å strukturere sitt langsiktige budsjettarbeid. Det oppsiktsvekkende i debatten er konturene av en politisk strategi som vil kutte i støtten til tros- og livssynsfellesskap for å styrke kulturlivet i byen. Hva slags strategi er dette?

Det kulturbegrep som brukes i argumentasjonen for budsjettkutt er for grunt og glemsomt. For religiøs praksis ogtroslæring etablerer kultur, identitet og fellesskap blant svært mange av kommunens innbyggere. Gudsdyrkelse og medmenneskelighet grunnmuren i de fleste kulturer. Her lever litteraturen, musikken og billedkunsten fremdeles i en kultisk og tradisjonell ramme. Her føres nye generasjoner inn i åndelige erfaringer, eldgammel kulturpraksis og gjestfrihet. Hvis ikke
tros- og livssynsfellesskapenes arbeid er sentralt kulturarbeid, er det ikke noe annet heller som fortjener denne betegnelsen. Første søndag i advent innføres for eksempel ny salmebok i Den Norske Kirkes menigheter. Vi vil hevde at dette ikke bare er en kirkehistorisk begivenhet, men også en kulturbegivenhet av første
klasse.

Her på Åssiden er kirken et religiøst hovedsenter, og et kulturfellesskap i utvikling. Vi trenger gode og forutsigbare rammer for kirkens medlemmer, ansatte og frivillige medarbeidere.

Solidaritetsgudstjeneste nov 2013-001
Fra en gudstjeneste i Åssiden kirke 17. November 2013.

La oss kort få beskrive hva slags arbeid som gjøres i Åssiden menighet en helt vanlig uke, arbeid som med ytterligere kutt i kommunal støtte vil bli endret, forsvinne eller betydelig svekket. Kirkens diakon, med kontor på Åssiden Seniorsenter, er en viktig koordinator for ukens omsorgsarbeid. Seniorsenteret er åpent hver dag og serverer rimelig mat, fra eget kjøkken, til eldre og uføre i lokalmiljøet. Hver torsdag arrangerer diakonen formiddagstreff i samarbeid med en stor gruppe frivillige. Kirkens buss henter eldre til måltidsfellesskap, trim, sang og foredrag. Diakonen organiserer også samarbeid med immigranter. Tirsdag samles unge immigranter til norskkurs, og etniske nordmenn til engelskkurs drevet av immigranter. Om kvelden organiseres menighetens korøvelser. Det er tre kor nå, alle med betydelig andel immigranter: Minigospel, GospelTweens og Drammen International Gospel Choir. Dette siste koret har bare det siste året en rekke store konsertproduksjoner bak seg. Dette arbeidet er inter-kulturelt og koordineres av profesjonelle musikere i samspill med frivillige. Fredag øver Drammen Filipino Dance Group i kirken. De setter også sitt preg på gudstjenesten i vår bydel, nå sist den 17. nov da kirken var fullsatt. Menighetens kateket, kantor og prester møter 50 konfirmanter (over 80 % av de døpte 9. klassingene) på onsdag og torsdag, til troslæring og praksis i lokalkirken. Ikke mist er salmesangen nå svært viktig – siden det nesten ikke lenger synges salmer i skolen. Vår kantor organiserer dette systematisk. Denne helgen kommer dessuten 11 åringer fra bydelen til trosopplæring, en hel kirkehelg, med trening/læring i tradisjonell kristen sang og gudstjeneste. De overnatter i kirken og forbereder sin egen og hele menighetens altergang. For på søndag feires gudstjeneste i samarbeid med prestene, kirketjener, 11 åringene, GospelTweens, profesjonelle musikere og mange frivillige medarbeidere. Slike kirkehelger arrangeres for flere årskull, og når stadig flere unge medlemmer.

Alle tros- og livssynssamfunn samlet, driver et betydelig kulturelt og inter-kulturelt arbeid i kommunen, antageligvis større enn for bare noen år siden. Drammen
kommune har allerede kuttet betydelig i budsjettene til tros- og livssynsfellesskap, inkl Den Norske Kirke. Det er mange år siden vi mistet halvparten av kirketjenerstillingen, hele vår lokale administrasjonsstilling, dessuten også en 30% stilling som diakonimedarbeider på Åssiden Seniorsenter. Selv med de bevilgninger som nå er vedtatt for 2014, kan Åssiden menighets kateketstilling som nå blir vacant, stå i fare for å bli kuttet ned. Dette er svært uheldig, og vil måtte kreve en kraftig omlegging av vår konfirmantplan og vår nylig godkjente trosopplæringsplan. Det ironiske i dette er jo at staten har gitt Drammen Prosti 3 fulle stillinger for å styrke trosopplæringen blant barn og unge, samtidig som kommunen sakte men sikkert reduserer sin støtte. 

Vi er glade for at Drammen kommune har lyttet til kirken og andre tros- og livssynsfellesskap i denne omgang. Nå må vi passe på at lokalkirken ikke mister uvurderlig kompetanse, arbeidskraft og erfaring. Er ikke dette klok politikk for fremtiden?

Åssiden Menighetsråd:
Kirsten Nilsen (leder), Per Amundsen,
Charlotte Eggesbø, Erik Eriksen, Trygve
Johnsen, Runar Løvås, Pål Nag Aas, Harald
Nøvik, Kari Rastad, Einar Skalstad, Sven
Arvid Østlid, Dag Kaspersen (sokneprest)


Sist oppdatert: 13.11.2013
Skrevet av: Dag Kaspersen