Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Åssiden > Barnehagen

Program for bispevisitasen i Åssiden menighet 25.-29. Nov

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Biskop Laila Riksaasen Dahl visiterer Åssiden menighet fra onsdag 25. nov til og med søndag 29. nov da det blir visitasgudstjeneste i Åssiden kirke. Et detaljert og spennende program er lagt opp i samarbeid med prost og biskop til beste for menighetens utvilkling og vekst.


ONSDAG 25.11.

10.00: Møte med de ansatte i  Åssiden kirke.
11.30: Lunsj
12.15: Omvisning og kontorvisitas, Åssiden menighetskontor 
13.00: Besøk i Åssiden menighets barnehage 
14.00: Møte med ledelsen for Drammen kommunes introduksjonssenter 
16.00: Middag
19.00: ”Frivillighetsfest”, biskopen holder festtalen. Festen avsluttes med enkel kveldsbønn i kirken kl. 21.00.

TORSDAG 26.11.

09.30: Samtale med menighetspresten v/ biskopen
09.30: Samtale med trosopplæringsarbeider og kateket v/ prosten. Tema: Evaluering og videreføring av trosopplæringsreformen i Åssiden menighet / Drammen prosti.
10.30: Samtale med kantor v/ biskopen
10.30: Samtale med diakonen v/ prosten. Tema: Videreutvikling av den diakonale tjeneste i Åssiden menighet / Drammen prosti 
11.15: Besøk og omvisning på Åssiden eldresenter
12.00: Besøk på ”Torsdagstreff” (som starter kl 11.00). Andakt ved diakonen, kort hilsen ved biskopen. Lunsj inkludert i programmet.
13.15: Kontorvisitas, Drammen kirkekontor (inkl. kirkebøker for Åssiden sokn). 
13.45: Samtale om kompetanseutvikling for kirkelige tilsatte i Drammen prosti. Sted: Prostens kontor.
15.00: Møte med staben ved kirkekontoret. Biskopen orienterer om aktuelle saker og innleder til samtale om godt samvirke i det kirkelige medarbeiderskap. Sted: Kirkekontoret i Drammen.
19.00: Internasjonal kveldsgudstjeneste m/nattverd i Åssiden kirke. Liturg: Prosten. Predikant: Soknepresten. Hilsen ved biskopen.
Deltagelse ved flere av menighetens engasjerte innvandrere og en synliggjøring av samarbeidet med KIA i Drammen. Kirkemusikalske innslag.
20.00: Møte med Åssiden menighetsråd og representanter for råd og utvalg og alle kirkelig ansatte. Enkelt kveldsmåltid ca. kl. 20.45. Biskopen leder en samtale om strategi, planer og målsetting for arbeidet med fokus på integrering av trosopplæring i menighetens liv, og muligheter og utfordringer knyttet til Åssiden som en internasjonal menighet. Sted: Åssiden kirke, menighetssalen. Slutt kl. 22.00.

FREDAG 27.11.

08.30: Kort møte med ordfører og rådmann. Sted: Drammen rådhus.
09.10: Samtale med kommunens oppvekstsektor om verdier i det lokale oppvekstmiljøet, premisser for godt samspill kommune/kirke.
Vertskap: Drammen kommune ved ordfører Tore Opdal Hansen og utdanningsdirektør Tore Isaksen. Fra kirken: Biskop, prost, sokneprest, menighetsprest, kirkeverge, diakon, kateket, menighetspedagog. Sted: Drammen rådhus.
11.00: Bedriftsbesøk på ”Saniteten”, sykehjem.
12.30: Skolegudstjeneste. Liturg/predikant: Menighetspresten. Elever medvirker. Biskopen hilser. Sted: Åssiden kirke
13.30: Samtale med soknepresten v/ biskopen.
14.30: Samtale med diakonen v/ biskopen.
14.30: Samtale med soknepresten og menighetspresten om prestenes arbeidsplan i soknet v/ prosten.
15.00: Samtale med kateketen v/ biskopen

LØRDAG 28.11.

Ikke offisielt visitasprogram lørdag / interne forberedelser.

SØNDAG 29.11.

11.00: Visitasgudstjeneste i Åssiden kirke. Prosten intimerer. Biskop, prost, sokneprest og flere av menighetens ansatte er med å leder gudstjenesten. Biskopen preker. Det blir nattverd. Offer til fellesoppgaver i Tunsberg bispedømme.

Åssiden menighet planlegger en av sine trosopplæringsfaser denne helgen. Det er 11- åringene som inviteres til ”Lys våken” – programmet. Undervisningsopplegget på lørdag kveld handler om nattverd og forbereder barnas altergang på søndag. De overnatter i kirken og feirer gudstjeneste søndag med hele menigheten. Det vil bli mange barn i denne gudstjenesten. Åssiden skolemusikk vil spille og kirkens to barnekor synger. Av hensyn til barnas deltagelse og gudstjenestens lengde, plasseres visitasforedraget etter velsignelsen, før kirkekaffen – mens barna får et lite forsprang på kirkekaffen.
Ordfører og rådmann inviteres til å delta. Ordføreren og MR-leder deltar i prosesjonen sammen med alle øvrige medvirkende.

Åpen kirkekaffe i Eldresenteret etter gudstjenesten og visitasforedraget. Her blir det gitt anledning til hilsener.