Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Åssiden > Barnehagen

Vedtekter for Åssiden Menighets Barnehage

Vedtatt i Åssiden Menighetsråd 16.02.2010

§ 1 Eier
Åssiden Menighets Barnehage eies og drives av Åssiden Menighetsråd. Kirkeloven gir regler om at de rammer som Kirkelig Fellesråd legger gjennom tariffavtaler, reglementer retningslinjer og øvrig personalpolitikk lagt til grunn for stillingene som menigheten oppretter selv, slik som Åssiden Menighets Barnehage.

Eiers ansvar er å godkjenne:
• Vedtekter og endringer av vedtekter
• Budsjett
• Årsplan for barnehagens virksomhet
• Vedta stillingsinstruks for de ansatte.

Drammen Kirkelige Fellesråd (DKF) er arbeidsgiver og har også påtatt seg regnskapsføring for barnehagen, når det gjelder betaling av fakturaer på bakgrunn av styrers godkjenning, kontering, bokføring, regnskapsrapportering og foreldrebetaling. DKF følger opp refusjon av søsken- og inntektsmoderasjon overfor Drammen Kommune, samt utarbeider ligningsoppgaver over oppholdsbetaling for rapportering til skattedirektoratet.

§ 2 Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen drives ut fra en utvidet kristen formålsparagraf, og har en kristen verdiforankring. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse, stimulere dem til å bruke og utvikle sine evner og anlegg, og gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for å ta ansvar og ha omsorg for hverandre.

§ 3 Driftsrammer
Barnehagen skal drives i samsvar med:
• Lov om barnehager
• Barnehagens vedtekter
• Rammeplan for barnehage
• Lokale planer for barnehagen
• Forskrifter gitt av barne- og familiedepartementet
• Kommunale vedtak i henhold til arealutnytting og bestemmelser i avtale med Drammen kommune 22.06.98

§ 4 Tilsettinger
Tilsettingsreglementet for DKF gjelder for Åssiden Menighets Barnehage.
• Utforming av forslag til stillingsutlysning fra styrer i barnehagen. Forslag godkjennes av kirkeverge.
• Innstillingsutvalget består av: Kirkevergen i DKF, 1 representant fra menigheten, og leder for barnehagen
• Innstillingsutvalgets innstilling utgjør grunnlaget for behandlingen i tilsettingsorganet, og for arbeidstakerorganisasjonenes uttalelse ihht. Hovedavalen § 12-11
• Innstillingen sendes til organisasjonene på høring, se Hovedavtalen, og til menighetsråd og kirkelig administrasjonsutvalg.
• Vikariater for et tidsrom av inntil 6 måneder samt fødselspermisjoner og sykevikariater inntil 1 år, kan ansettes av kirkeverge.
• Vikariat på tilsigelse er leders ansvar.

Tilsettingsvilkår
• Ansettelse på lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende lover, tariffavtaler ( KA, Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere/ utdanningsforbundet), reglementer og tilsettingsdokumenter.
• Alle tilsettinger skjer normalt med en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist.

§ 5 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier. SU skal :
• Bestå av 1 representant fra eier, 1 representant fra personalet og 1 representant for foreldrene. Styrer har møte- og talerett. Kommunen har møte- og stemmerett i SU
• SU konstituerer seg selv.
• Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
• Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
• Uttale seg om instruks for personalet.
• Uttale seg om saker av viktighet for barnehagens virksomhet.
• Godkjenne barnehagens planleggingsdager

§ 6 Opptak
Åssiden menighets barnehage er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Man beholder plassen til skolestart. Det er samordnet opptak med kommunen, og barnehagen følger kommunens prioriteringer. Etter det prioriteres det følgende:
• Dersom det er mulig skal barnegruppa ha en alderssammensetting med 5 barn under 3 år og 10 barn over 3 år
• Søsken av barn som allerede har plass
• Av barna som tildeles plass i barnehagen skal minst 50% ha fast bopel i kommunen.

§ 7 Opptakskrets
Barnehagens opptakskrets er barn bosatt på Åssiden og ansattes barn i Åssiden kirkesokn.

§ 8 Oppsigelse av barnehageplasser
Gjensidig oppsigelsestid er 2 måneder, regnet fra den 1. i måneden etter mottak av skriftlig oppsigelse. Oppsigelse fra foreldrenes side etter 1. april, medfører plikt til foreldrebetaling ut barnehageåret (til og med juni). Oppsigelsestiden avkortes dersom plassen blir fylt i oppsigelsestiden (vedtak Åssiden MR 34/08). Oppsigelsen foretas skriftlig, på eget skjema som leveres barnehagens styrer. Skjema fås i barnehagen.

§ 9 Leke- og oppholdsareal
Barnehagens arealutnyttelse er på 5,3m2 for barn under 3 år og 4m2 for barn over 3 år.

§ 10 Åpningstider
• Barnehagen er åpen mandag til fredag fra kl. 0700 til kl 1600.
• Barnehagen holder stengt fire uker i juli
• Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 1200.
• Jule- og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.
• Barnehagens personale har 5 planleggingsdager i løpet av året.
I forbindelse med jul og påske må foresatte melde om barna skal komme eller ha fri, dette er en bindende påmelding. Dette for at de ansatte kan få mulighet til å avspasere. Ved tre eller færre påmeldte barn, kan styrer bestemme å holde barnehagen stengt.

§ 11 Foreldrebetaling (se også betalingsbestemmelser for menighetsbarnehagene i Drammen).
Foreldrebetaling fastsettes av bystyret i Drammen for kommunale og private barnehager. Forfallsdato er den 12. i hver måned (for inneværende måned) og det betales for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri. Oppsigelse fra eier kan gis ved manglende oppholdsbetaling med to måneders varsel fra den 1. i hver måned. Det vises også til pkt. 16 i betalingsbestemmelsene ved for sent henting av barn, der det kan utstedes et gebyr på kr. 500,- ved tredje gangs advarsel og eventuelt hver av de påfølgende ganger.

Barnehagen kan ved behov innkalle inn til dugnad som foreldrene plikter å stille på.

§ 12 Ansvar
Barnehagens samarbeidsutvalg er ansvarlig for å tegne ulykkesforsikring for barna og yrkesskadeforsikring for personalet. Personalet er ansvarlige for barna den tiden de oppholder seg i barnehagen. Bringing og henting er foreldrene ansvarlige for. Medbrakte eiendeler tar barnehagen intet ansvar for.

§ 13 Leder
Barnehagens leder har ansvaret for barnehagens daglige drift og utarbeider forslag til årsplan for barnehagen. Årsmelding og årsplan må leveres kommunen. DKF er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av barnehagens internkontrollsystem.

§ 14 Internkontroll
Barnehagen har egne prosedyrer som skal sikre at Helse, miljø og sikkerhet(HMS)- arbeidet ved barnehagen blir utført etter de prosedyrer som er beskrevet, og at det ved rutinemessige undersøkelser avdekkes HMS-svake forhold slik at man ved tiltak kan forbedre forholdene.
HMS arbeidet skal gjelde både ansatte og barn.

§ 15 Kostpenger
Barna får drikke til måltidene i barnehagen.
Kostpengene går til lunsj: smøremåltid og varm mat i barnehagen.

§ 16 Foreldrekasse
Turer / arrangementer skal fortrinnsvis dekkes over barnehagens budsjett, men i særskilte tilfeller kan foreldrerådet gi samtykke til at det betales ekstra for dette.

§17 Foreldresamarbeid
Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av året. Foreldrerepresentantene kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene blir innkalt til minst to samtaler i løpet av året, hvor den ene (på vårhalvåret) er obligatorisk.Tonje Kleverud Hansen – styrer
Kirsten Nilsen – menighetsrådsleder