Strømsø kirke

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »

Krypten

Som skikken var i eldre tid, ble grunnen under kirkegulvet benyttet til gravsteder. Kristne tilla det religiøs stor betydning i å kunne møte ”Oppstandelses morgenen” fra et hvilested nær kirkens alter.
 
Da Strømsø kirke ble bygget, innrettet man derfor en såkalt ”krypt” under gulvet, der i alt 34 gravkamre ble murt opp. Nr. 1 og 2 var hvelvede og ligger under alteret. De som med forskudd var med og finansierte kirkebygget kunne ta ”Sole-Stæder, Pulpiturer og Begravelser” som betaling etter fastsatte takster. I alt hadde man slike til salgs for en sum av 3812 riksdaler. Prisen på Begravelsene var fra 100 riksdaler. Nummer 1 og 2 nedover til 8 riksdaler. Vedlikehold av gravene måtte eieren bekoste selv.
 
De først eiernes graver kunne forbeholdes barn og barnebarn ved arv. Familiene Knoff og Mechlenbourg kjøpte de hvelvede gravstedene nummer 2 og 1 under alteret. Fra 1778 kunne hvem som helst få satt ned kister i dem mot betaling, mens de øvrige fortsatt ble forbeholdt eiere t.o.m. barnebarn.
 
På gulvet i kirkens kor ble det etter hvert lagt ned gravplater med epitafier (omtaler) til minne om personer som var gravlagt i krypten. En av disse ble funnet som trappehelle ved en av kirkens inngangsdører (nå Drammens museum).
I 1779 var kirken forfalt så sterkt at en omfattende reparasjon var nødvendig. Nesten alle kistene var råtnet bort. Levningene av familien Knoff ble samlet i den eneste kisten som var noenlunde brukbar. Epitafier og lignende ble overført til denne kisten.
Foruten Knoff-familiens barokksarkofag med rester av fem personer sto det i gravkammeret to kister fra sent 1700 tall med rester av i alt fem personer.
 
1981:
En representant for Drammens Bergravelsesbureau A/S fant ved et besøk under kirkegulvet rommet delvis gjenfylt av sand, forfalne og svekkede murer og fundamenter, oppråtnede kister, mumifiserte lik og skjelettdeler lå spredt utover. Av de opprinnelig 33 gravsteder eller gravkamre i krypten var bare to hvelvede nummer 1 og 2 for familiene Mechlenbourg og Knoff intakte.
 
Daniel Knoffs gravkammer ble restaurert 1986-87 ved Drammen Historielag i samarbeid med Riksantikvaren.
I gravkammeret er også to ikke identifiserte kister fra sent 1700-tall.