Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Diakoni

"Diakoni er kirkens medmenneskelige omsorg, uttrykt gjennom inkluderende fellesskap, barmhjertighet og solidaritet med dem som lider, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet og fred."

Det er et grunnleggende perspektiv i den kristne tro at vi er skapt av Gud til å få vårt liv av vår nestes hånd, på samme måte som han eller hun er skapt til å få sitt liv av vår hånd. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv eller for seg selv. Vi er utlevert til hverandre, avhengige av hverandre. Derfor er menneskets liv i grunnleggende forstand diakonalt. Vi er skapt til å tjene hverandre, til å dra omsorg for hverandre. "Vi er hverandres daglige brød" (Martin Luther).

Derfor er fellesskapet et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg. Dette fellesskapet beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike lemmer og funksjoner (1.Kor.12). I et inkluderende fellesskap skal den enkelte både se og bli sett. Der kan det gis gjensidig trøst og hjelp, der kan det frigjøres nye krefter og nytt håp. Fellesskapet kan bli en kilde til oppreisning og frigjøring. Det handler om de to som møtes over en kaffekopp, det handler om grupper og møter, om dugnader og stevner. Og det handler om det verdensvide fellesskap av kristne som hører sammen og som er sammen, i bønn og arbeid.

Omsorgen innebærer engasjement for den som lider, hva for en lidelse det enn måtte være.  Alle sider ved mennesket, både kropp, sinn og ånd, er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste (Matt 25). Det vil alltid være noen som trenger å bli vist barmhjertighet, noen som vil behøve styrken i solidariteten, og dette skifter gjennom ulike livsfaser og livssituasjoner. Barmhjertigheten og solidariteten bygger på gjensidighet og respekt for andre menneskers integritet.

Slik heter det i innledningen til "Plan for diakoni i Den norske kirke" (Utkast 2006) Også i Konnerud menighet blir diakonien ivaretatt. Menigheten har en diakon i full stilling og blant menighetens diakonale tiltak kan vi nevne:

          -Eldretreff hver 3. mandag i måneden i
          menighetssalen Konnerud kirke
          -Reiser og utflukter for eldre
          -Stiftelsen "Konnerud menighets eldreboliger" 
          Menigheten disponerer 19 boliger til utleie
          -Oppmerksomhet ved åremålsdager
          -Sorgarbeid blant pårørende ved dødsfall

Henvendelse til diakon Beate Schmidt tlf 32989285