Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Orgelprosjekt

 

Denne siden ble sist oppdatert 23.09.2015  v/kantor Edward A. Rogers

 

ORGELPROSJEKTET

Dette prosjektet ble støttet av

DRAMMEN KIRKELIG FELLESRÅD

Konnerud menigetsråd

SPAREBANKEN 1 - DRAMMEN

LYDIA og HARALD LYCHES FOND

Inger Høy-Petersen - kr 50 000

testamentarisk gave fra familien til TØNNES MYGLAND kr 25 000

gave fra KIWANIS (Drammen) kr 21 000

Minne gave - Solveig Louise Hansen kr 20 300 

Gave til minne om BARBRO WINNÆSS kr 20 000

 Andre gaver fra kr 10 000+ av noen av menighetens medlemmer eller venner av Konnerud menighet

Mange andre økonomiske bidrag av mange av menighetens medlemmer samt 

praktisk innsats knyttet til LOPPEMARKED og JULEMESSER

 

Selv om orgelet nå fremstår som ferdig, er menigheten langt fra å oppfylle sin andel av de totale kostandene.

FORHISTORIE:
Stiftelsen Konnerud Kirke og Menighetssenter var organet som hadde ansvar for nødvendig forarbeid for og igangsetting av byggeprosjektet fram til bygget stod ferdig. Mot slutten av byggeprosessen, ble den ovennevnte stiftelsen gjort oppmerksom på at det gamle Olsen & Jørgensen orgelet fra 1907 i Fjell kyrkja på Sotra utenfor Bergen, skulle skiftes ut med et nytt orgel. Tidspunktene for demonteringen av dette gamle orgelet og det nærforestående ferdigstillelse og innvielsen av Konnerud kirke var såpass sammenfallende, at den ovennevnte stiftelsen så muligheten for å få kjøpt, restaurert og montert det gamle orgelet fra Fjell kyrkja i Konnerud kirke tidsnok til innvielsen av kirken. Stiftelsen og det daværende menighetsrådet skrev under kjøps- og restaureringskontrakten med orgelbygger Henrik Brinck Hansen og orgelet ble montert, men ikke ferdig restaurert, til innvielsen av Konnerd kirke, søndag 6. oktober 1996, med det gamle, helmekaniske orgelet i fungibelt stand. Orgelet ble montert i venstre bak hjørnet av kirkerommet, sett fra inngangsdøra, og ble ansett til å være en midlertid løsning.
Det var tydelig at instrumentet hadde blitt bygget for en annerledes kirke. Enkelt sagt, var Fjell kyrkja en mye større utgave av Konnerud gamle kirke. Orgelet hadde stått plassert bakkerst i kirken, sentrert på et galleri. Ikke overraskende var det at instrumentet på flere måter var uegnethet som varig orgel for den nye kirken. Konnerud kirkes takkonstruksjon med 3 store bueganger og store bjelker mellom hver bue, hadde en negativ akustisk effekt på orgelets klang i kirkerommet. Plasseringen samt nyere tids krav til mer allsidig bruk av et orgel i menighetslivet tatt i betraktning, var orgelet begrenset og dets disposisjon også i minste laget (14 stemmer) fordelt mellom pedalene (2) MANUAL II (4) MANUAL I (8). Det var en uheldig og merkbar forskjell i ballansen mellom manualene. I tillegg var de ergonomiske forholdene 'ufordelaktige'. Det tok noen år før tiden var inne for en ny og objektiv vurdering av orgelets egnethet. Allerede før 2005 begynte kantor Edward A. Rogers å foreta noen innledende samtaler med andre kantorer, domorganisten i Tunsberg og et par orgelbyggere, for å foreta en revurdering av det gamle orgelet og drøfte alternative løsninger for et nytt orgel, dersom det ble vedtatt å skifte ut det gamle orgelet. 
Arbeidet med realiseringen av ORGELPROSJEKTET startet for alvor i mai 2005. Det ble etablert en interim komité som arbeidet med formalitetene knyttet til prosjekt, d.v.s. informasjon og tillatelser til/fra kirkevergen, bispekontoret og riksantikvaren, både i forbindelse med avskaffelse av det gamle orgelet og anskaffelse av det nye orgelet. Det gamle orgelet står allerede ferdig montert. Det har funnet sitt nye hjem hos Filharmonien i Nizjnij Tagil, takket være Skoger menighets kantor, Victor Riakhin, som sikret orgelet en verdig fremtid. Byen Niznij Tagil ligger i Ural-området i Russland, ca. 100km nord for Ekaterinburg og ca. 200km nord for Chelyabinsk som ble kjent gjennom meteoreksplosjonen i februar 2013. Orgelet er montert i Kulturmuseet, men eies av Filharmonien i Nisjnij Tagil. Som en markering av at det gamle-nye orgelet blir tatt i bruk, skal det avholdes en 'innvielseskonsert' den 15. januar 2015, der Victor Riakhin er er æresgjest og får æren av å spille den første offisielle konserten.

Den første (interim) orgelkomiteens medlemmer var:

Edward A. Rogers - kantor i Konnerud menighet
Victor Riakhin - kantor i Skoger menighet
Dagfinn Hodt - menighetsrådsmedlem; advokat

Den andre orgelkomiteens medlemmer fram til kontrakt inngåelse var:

Finn Kristian Marthinsen – leder
Prof. Bjørn Fougner Boysen – konsulent
Ivar Nygård – kirkeverge i Drammen
Edward A. Rogers – kantor i Konnerud menighet
Victor Riakhine – kantor i Skoger menighet
Dagfinn Hodt – advokat
Jon-Terje Halle Karlsen – menighetsråds representant
Anne Kristine K. Dahlby - Sekretær
Trond Sandhaug – sogneprest i Konnerud menighet

Etter kontraktinngålsen mot slutten av 2012, ble orgelkomiteens mandat ansett som oppfylt og en rapport ble levert til Konnerud menighetsråd av lederen, Finn Kristian Marthinsen.
Kirkevergen i Drammen, Ivar Nygård, samt advokat Dagfinn Hodt, medlem av orgelkomiteen og menighetsrådets representant i Drammen Kirkelig Fellesråd, ivaretok de forretningsmessige sider av prosjektet fram til høsten 2014. Prof. Bjørn V. Boysen fortsatte i sin posisjon som konsulent for prosjektet. Etter hvert som man skimtet ferdigstillelse og innvielse av orgelet, ble det opprettet en "Innvielseskomite"

"Vi" = menigheten, takker alle som har støttet orgelfondet for sine gaver.

 

Innvielseskomiteens medlemmer høsten 2014

Ole Bjørn Roald - LEDER - tidligere menighetsrådsmedlem, frivillig medarbeider
Edward A. Rogers – kantor i Konnerud menighet
Victor Riakhine – kantor i Skoger menighet
Karin Vaskinn - kateket i Konnerud/Skoger menighet og stabens Teamkoordinator
Dagfinn Hodt advokat, menighetsråds medlem, Konneruds representant i Drammen Kirkelig Fellesråd
Åse Hope - menighetsråds medlem
Anne Kristine K. Dahlby - menighetsrådsmedlem (økonomi)

Trond Sandhaug – sogneprest i Konnerud menighet
 

Innvielseskomiteens redaksjon, ansvarlig for forberedelser knyttet til trykksaker, invitasjoner, brosjyre og festskrift har vært: 
Karin Vaskinn, Edward A. Rogers og Victor Riakhin 
 (Bilder v/Karin Vaskinn, Victor Riakhin og Tormod Lystrup)
FESTSKRIFT ble trykket av PRINT KONSULT, Andebu

Plasseringen av et nytt orgel ble viet mye oppmerksomhet fra et veldig tidlig tidspunkt i orgelprosjektprosessen. Det fantes ikke egnede vegg-/gulvflater for et orgel av en dimensjon som ville passe til kirkerommet. Etter faglige uttalelser fra flere hold, ble det bestemt at orgelet skulle monteres på en mesanin over inngangsdørene til kirkerommet. Mesaninen og orgelet er nå ferdig bygget. Bispekontoret er blitt holdt orientert hele veien om fremgangen i saken, har vært på befaring ved sine konsulenter og har gitt de nødvendige godkjenninger for det videre arbeidet.

Trond Martens"Trond Martens Sivilarkitekt" - bistod orgelkomiteen i forbindelse med den prosjekterte mesaninen ved å lage fargelagte data-illustrasjoner om hvordan kirkerommet vil bli seende ut fra forskjellige vinkler og steder i kirkerommet med mesaninen og det nye orgelet.
Menigheten har fått flere muligheter til å se disse illustrasjonene på storskjermen i kirken. Trond Martens har bidro med synspunkter vedrørende orgelets fasade, drøftet disse med orgelbyggeren og sammen kom fram til det endelige forslaget som da ble lagt fram for orgelkomiteen.

Arbeidet med mesaninen ble utredet av en egen komité bestående av:

Hans Kristian Mangen - prosjektleder
Trond Martens – sivilarkitekt - "Trond Martens Sivilarkitekt"
Jon Terje Halle Karlsen - menighetsrådsrepresentant.

Rune Bomkvist Hope - sivilingeniør i sivilingeniørfirmaet "Will Arentz" stod for de bygningstekniske vurderingene i forbindelse med monteringen av mesaninen.

Orgelet har to manualer [inkl. Swell] + pedaler og består av ca 1460 piper fordelt på 26 (27) registre [én av pedalstemmene er en transmisjon fra MAN I] MANUAL I (11 registrer) MANUAL II - Swell (10 registrer) PEDAL (6 registrer). Intoneringen av orgelet, et møysommelig arbeid, startet den 3.september og er nå i hovedsak fullført. Det har vært et opphold i arbeidet i desember. Bjørn F. Boysen, konsulenten, var på besøk på Konnerud fredag 10.12 får å inspisere orgelet og påpekte i sin rapport nødvendigheten av noen finjusteringer til piper, elektronikken og mekanikken. Dette arbeidet samt en endelig stemming av orgelet ble utført i perioden 27.01.1 - 31.01.15 slik at orgelet stod klar til innvielsen dagen etter. Innvielsen var tre-delt:
i) en innvielse av instrumentet til Guds tjeneste ved biskop Per Arne Dahl
ii) en endelig presentasjon av orgelet til Konnerud menighet ved Flentrop, som tegn på at de fra sin side godkjenner og er fornøyd med sluttresultatet av sin orgelbygging 
iii) en endelig godkjenning av orgelet i form av en innvielseskonsert ved konsulenten, prof. Bjørn F. Boysen, at orgelet er levert i samsvar med detaljer i kontrakten som ble inngått mellom Konnerud menighet v/Drammen Kirkelig Fellesråd og Flentrop Orgelbouw en Orgelrestauratie, Zaandam.

   Orgel i Konnerud kirke 2014 - innviet v/biskop Per Arne Dahl, 1. februar 2015

 

 DISPOSISJON:

Til venstre for konsolen:                                      Til høyre for konsolen:
PEDAL        og    MANUAL I                                  MANUAL II (Swell)

Subbass 16'      Bourdon 16'                                Viola di Gamba 8'                      
Prestant 8'        Prestant 8'                                  Roerfluit 8'                                  
Bourdon 8'        Salicionaal 8'                               Vox Celeste 8'                          
Octaaf 4'           Bourdon 8'                                  Prestant 4'
Bazuin 16'         Octaaf 4'                                     Fluit 4'                               I + II
Trompet 8'        Roerfluit 4'                                   Nasard 2 2/3                      P + I
                       Quint 2 2/3                                   Woudfluit 2'                        P + II
                       Octaaf 2'                                       Terts 1 3/5                         Tremulant
                       Terts 1 3/5                                    Sifflet 1 1/3
                       Mixtuur IV                                     Basson:Hautbois 8'
                       Trompet 8'

 
Det nye FLENTROP orgel i Konnerud kirke

Innvielsen: søndag 1. februar 2015 kl. 11:00

 

Biskop Per Arne Dahl

Prost Øystein Magelsen

Sogneprestene Trond Sandhaug (Konnerud) og Knut Ole Hol (Skoger)

Kantor Edward Adrian Rogers (Konnerud) og kantor Victor Riakhin (Skoger)

og øvrige stab

Skoger koret "CHORISMA" (dir: Victor Riakhin) og medlemmer av "Sangkoret Rytmen"

 

 

 

Jonas Haltia - trompet

Julie Daidsen - fløyte

 

*

 

 

Fredag 6. februar kl. 19.00

“Two of a kind”

En annerledes ORGELKONSERT

v/Georg Reiss [klarinett, saxofon og tarogato] og Ulf Nilsen, orgel.

Bill. Kr. 150,- Selges ved inngangen

 

Leverandør av nytt orgel til Konnerud kirke er det nederlandske orgelbyggefirmaet:

Flentrop Orgelbouw en Orgelrestauratie, Zaandam

For informasjon om firmaet, se følgende lenke til firmaets webside:

www.flentrop.nl/

ORGELFONDET
 

"Vi" = menigheten, takker alle som har støttet orgelfondet for deres gaver.

 

 

Skaiste Arvan - sopran