Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Konfirmant i Konnerud kirke

Alle må levere digital innmelding:

Ta kontakt om det ikke er mulig for dere å levere digital innmelding

 

Fyll ut konfirmantskjema: https://minkirkeside.no/Drammen 

Konfirmasjonsdager 2018

Konfirmantbrosjyre 2018

NB! Mer informasjon om konfirmasjon 2018 blir lagt ut etter påske Hjemmeside for menighetene:
 
Konnerud: http://www.drammen.kirken.no/34586/508/1045-7903.html 
I tillegg til digital påmelding skal konfirmantene møte opp til innskriving onsdag 27. april kl. 16 (A-J) eller kl. 17.00 (K-Å) og ha med følgende skjema;

Viktige opplysninger (trykk her)

Konfirmasjon er kirkens tilbud til alle ungdommer. Gjennom undervisning og kontakt med menigheten, får de unge lære om kristendom og kirken. De unge får innblikk i hva det betyr å være døpt og de får mulighet til å bli bedre kjent med menigheten. Hovedsaken i konfirmanttiden er å lære om kristen tro, men konfirmanttiden gir også de unge mulighet til personlig utvikling og modning. Ved diskusjon med andre ungdommer og med voksne, kan man utvide sin horisont. Mange vil kunne erfare at man ikke er alene om å streve med store og vanskelige spørsmål. Konfirmasjonstiden munner ut i en forbønnshandling som gjerne kalles konfirmasjonen.

Det er mange som vokser opp i dagens Norge som ikke kjenner kristendommens historiske betydning, og hvor sentral kristendommen er i den norske kulturarv. I det fattige Norge rundt 1814 var det lite offentlig kultur. Statskirken representerte med sine kirker og kulturskatter en viktig arena for kulturliv. Kirkemusikken og salmeskatten var en hovedbestanddel i musikklivet. Nestekjærlighet og humanisme er begreper som er nært knyttet til kristen påvirkning. Den vestlige sivilisasjon kan vanskelig tenkes uten kristendommen.

Innskriving
De fleste unge som konfirmeres, velger å gjøre det på slutten av 8. klasse. Informasjon om innskrivingen blir gitt i en fellesannonse for alle menighetene i Drammen. Innskrivingen skjer vanligvis i sakristiet i Skoger kirke. Når man har skrevet seg inn som konfirmant, forplikter man seg til å følge programmet for konfirmanttiden i den aktuelle menigheten. Utfylt påmeldingsskjema medbringes, sammen med dåpsattest (hvis man ikke er døpt i menigheten hvor konfirmasjonen skal skje). Hvis man ikke er døpt, tar man med kopi av fødselsattest. De som ikke er døpt som barn, kan delta i programmet for konfirmanttiden, men for å bli konfirmert må dåp først ha funnet sted.

Kostnader
Avgiften konfirmantene betaler går bl.a til leie av konfirmantkappe, noe undervisningsmateriell, konfirmantleir og nattcup. Kostnadene varierer noe fra menighet til menighet.

Konfirmanttiden
Felles for alle menigheter er undervisning, gudstjenester og nattcup. Undervisningen foregår regelmessig gjennom hele konfirmanttiden. Nattcup med diverse ballspill, er et tilbud til alle konfirmanter i distriktet og foregår i Drammenshallen en natt i løpet av vinteren. Menighetene har ellers sine egne opplegg for konfirmanttiden med variert innhold og ulike aktiviteter. Konfirmantopplæringen er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt. Kirken viser sitt ansvar ved å be for de unge, gi dem undervisning og hjelpe dem til leve som kristne. Konfirmanttiden kan sees som en avslutning av dåpsopplæringen.Dåpsopplæringen er blitt svært viktig i dagens virkelighet hvor skolens kristendomsundervisning er betydelig redusert. Kirken anser ikke lenger skolens kristendomsundervisning som dåps- eller konfirmasjonsopplæring. Deltagelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmasjonsforberedelsen.

Konfirmasjonssøndagen
Konfirmasjonen er en forbønnshandling. Konfirmantene kneler gruppevis ved alteret. Presten og kateketen legger sin hånd på konfirmantens hode og ber en bønn hvor hver konfirmants navn blir nevnt. Konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse (aktiv handling) fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmasjonen er også en festdag for konfirmanten der slekt og venner samles til fest.

Den norske kirkes nettsider

 

Skoger: http://www.drammen.kirken.no/34586/507/1045-7905.html

Informasjonshefte for konfirmasjon i 2017 finner du ved å trykke her
Skal du konfirmere deg i 2017, finner du informasjonsbrosjyre ved å trykke her