Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Årsmelding for 2013 til Årsmøte i Skoger menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 
ÅRSRAPPORT 2013

SKOGER MENIGHET.
 
 
 
 
 
 
          Innholdsfortegnelse
 
 
1.0   Menighetsrådet
 
2.0   Administrasjon
 
3.0   Statistikk  (fra kirkelig årsstatistikk)
 
4.0   Menighetsrådets virksomhetsoppgaver i 2012
 
        5.0   Nøkkeltall fra regnskapet
 
     
1.0 MENIGHETSRÅDET
 

Skoger menighetsråd består av 6 faste representanter, sognepresten og 5 (4) vararepresentanter.

 
Menighetsrådet 2013
Jakob Vik (leder), Ingeborg Røed (nestleder), Turid Skjeldrum Skatrud (medlem), Halldis Christiansen (medlem, sekretær), Erik Gunnerød (medlem), Gina Finsrud (medlem).
 
Varamedlemmer: Solveig Øvrebø Steen, Anne Aasen, Hans Gundesø (kasserer), Hilde Mari Hyllseth.
 
Sogneprest: Knut Ole Hol
 
Møtevirksomhet 2013
Antall menighetsrådsmøter:       10
Antall saker behandlet: 72
 
Noen viktige saker i 2013
·                    Trosopplæringsplanen
·                    Soknegrenser
·                    Form og innhold i gudstjenester og samarbeid med lag/foreninger
·                    Kirkegårdsskyss/Åpent kapell
·                    Diakoniplanen
·                    Olsokfeiring med konserter i gamlekirken
·                    TV-aksjonen
 
 
Representanter:
Drammen Kirkelige Fellesråd : Erik Gunnerød, Turid Skjeldrum Skatrud (vara),
 
Menigheten har hatt følgende utvalg:
 
 Åpent sommerkapell
Kapellvertinner har vært: Berit Mortensen, Laila Borge, Bodil Bråthen, Turid Lie Thoresen og Åse-Marit Gundesø.
 
 
Ansvar for en del aktiviteter
*          tilskudd/sponsorer:                               Hans Gundesø, Jakob Vik
*          TV-aksjonen:                                      Hilde Mari Hyllseth, Jakob Vik
*          Sommerkapell:                         Turid Skatrud
*          Offersøknader:                        Turid Skatrud
*          Distribusjon av menighetsblad: Hans Gundesø
*          Leder av søndagsskolen:                      Solveig Øvrebø Steen
 
 
 
Frivillige medarbeidere i Skoger menighet 2013
Vi er heldige å ha en god del ”hjelpere” i bygda vår, som stiller som klokker, kirkevert, holder søndagsskole og deler ut menighetsblad. Noen utskiftninger er det hvert år, men de mest trofaste har holdt på med dette i over 30 år. Menigheten er dem stor takk skyldig!.
De gode hjelperne i 2013 har vært:
 
Grete Bergersen, Laila Borge, Thor-Willy Fredriksen, Hanne S. Fretheim, Hans Gundesø, Hilde Guriby, Bjørg Halden, Kristin Kyte, Turid S .Skatrud, Gerd Skjeldrum, Linda Skjeldrum, Tore Christian Skjeldrum,  Solveig Øvrebø Steen, Halldis C. Sørby, Turid Thoresen, Tone N. Wollbekk, Anne Aasen, Per Magne Aasen. Turid Nielsen, Jakob Vik, Erik Gunnerud, Elisabeth Ramnæs, Vigdis Skaug.
 
2.0 ADMINISTRASJON:
Knut Ole Hol                                      sokneprest, 100 %
Victor Riakhine,                                  kantor, 80%
Vidar Kjeksrud                                   kirketjener ( del av stilling i DKF)
Beate Schmidt                                     diakon i Skoger og Konnerud, 100 %
Karin Vaskinn,                                    kateket i Skoger og Konnerud, 100 %
Nina Fergestad                                   menighetspedagog i Skoger og Konnerud, 80%       
Per Arne Edland                                 trosopplærer i Åssiden, Konnerud og Skoger
Henny-Lill Thinn                                  økonomikonsulent, kirkekontoret
Elisabeth Moe                                     sekretær, kirkekontoret
 
Menighetskontoret er lokalisert til Konnerud kirke, Gramsborgveien 3.
Kontoret er vanligvis betjent fra kl 10.00 – 13.00.
 
 
3.0. STATISTIKK ( tall fra Kirkelig årsstatistikk)

 
2013
2012
2011
Antall medlemmer:   
2370
2355
 
Antall døpte:
15
25
24
Antall døpte som bor i sognet:
10
19
14
Antall konfirmerte:
11
11
22
Antall vigde:
6
9
5
Antall gravferder:
20
6
13
Antall gudstjenester i sognet:
33
30
27
Antall deltakere på gudstjenester:
2096
2274
2015
Antall kulturarrangementer:
4
2
2
Offer til egen virksomhet:
23385
24701
18650
Offer til andre:
19743
22441
36688
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.0. MENIGHETSRÅDETS VIRKSOMHETSOMRÅDER I 2013
Rapport fra avdelingene:
 
50 års konfirmanter i Skoger kirke
Det var en strålende sommerdag den 25.august da 50 - års konfirmantene var invitert til jubileum. I 1963 var det 57 konfirmanter i Skoger. 40 konfirmanter ble konfirmert i mai og 17 konfirmanter ble konfirmert den 1. desember.
Jubileet ble først feiret med gudstjeneste i Skoger kirke. Deretter var det middag og kaffe på Sanitetshuset. Det ble en koselig og flott dag. Latteren, praten og historiene satt løst. Det var veldig kjekt å møte igjen gamle kjente. 12 jubilanter var påmeldt og de oppfordret menigheten til å fortsette med å invitere til 50 års jubileum.
 
 
Pilegrimsvandring
1.september var gudstjenesten i Skoger en pilegrimsvandring fra Skoger gamle kirke. Dette var et samarbeid mellom Strømsø, Fjell og Skoger menighet og planleggingskomiteen stod av folk fra disse menighetene.
Vi begynte kl.11 med morgensang (enkel gudstjeneste) i Gamle Skoger kirke der koret Chorisma sang. Så gikk vandringen opp forbi Mælen der vi hadde kaffepause fra en svartkjele som komiteen forberedte. Deretter gikk vandringen videre til Skolterudsletta og Fjell kirke der det ble servert pilegrimssuppe.
Arrangementkomiteen håpet dette kunne bli en fast tradisjon vi kunne samarbeide om.
 
 
 
Olsok 2013 i Skoger gamle kirke
 
Fredag 26.juli ble det arrangert ”Lavmælt Olavsnatt” i Skoger gamle kirke i regi av Grete Bergersen og familieteateret.
Søndag 28.juli var det Olsokgudstjeneste med mye folk og fint vær. På kirkebakken etter gudstjenesten var det kirkekaffe og en oppsetting av ”Sunniva fra Selja” med Grete Bergersen og familieteateret
Mandag 29.juli var det konsert med Trond Lien, Anne Gravir Klykken og Frøydis Grorud for utsolgt kirke.
 
 
SKOGER KIRKE SØNDAGSSKOLE 2013
 
Den siste og eneste søndagsskolen vi hadde var 3. februar. Da var det 3 dåp.
I kapellet var vi 12 barn og 7 voksne.
Resten av året har det ikke vært grunnlag for egen søndagsskole.
Årsaken er færre antall døpte og hver gudstjeneste er tilgjengelig for dåp.
Dermed blir grunnlaget for drift borte av seg selv.
Ps! Det gjenstår å få til en ny løsning som er tilpasset denne struktur.
Leder: Solveig Øvrebø Steen.

Medhjelpere: Anne Aasen og Grete Bergersen.

 

MILK og ungdomsledere

 
MILK står for minilederkurs for fjorårskonfirmanter. Milk innholder fire kurskvelder og en weekend der vi var på Gulsrud leirsted sammen med andre menigheter i Drammen som arrangerer MILK. 11 fjorårskonfirmanter har deltatt på MILK -----
 
3.ÅRS LEDERE
Vi startet opp med ledertrening for 3.årsledere høsten 2013, som avsluttes våren 2014.
Det er 8 ungdommer som er med i et opplegg hvor vi kombinerer bibelundervisning/samtale med besøk i andre menigheters ungdomsmiljø i Drammen og andre byer.
 
 
Kommer’U? 2013
 
I løpet av våren hadde vi 14 klubbkvelder; i perioden 11. januar til 10. mai. Høstsemesteret startet 6. september, og det ble 14 klubbkvelder før vi tok juleferie 13. desember.
 
Ressursgruppen/ledergruppen har i 2013 bestått av Tormod Lystrup, Alexander Waitz, Knut Ole Hol, Camilla Sætre, Joachim Pereira, Mari Amundsen og Karin Vaskinn, og det har fungert som styre for ”Kommer’U?” Ressursgruppen har hatt noen møter i løpet av året. I tillegg har vi hatt samlinger med de unge lederne på ”Kommer’U?”
 
Oppmøtet varierer, men det har vært et snitt på rund 40 ungdommer på klubbkveldene. 8-10 ungdomsledere har vært med på klubbkveldene i tillegg til at ressursgruppen har stilt opp – utover dette har det vært vanskelig å få andre voksne til å stille opp på fredagskveldene. I høst ble Aleksander Schmidt ansatt i en deltidsstilling, med fokus på Kommer’U.
 
Tilbudet på klubbkveldene består av diskotek, ulike spill, kiosk – og et sted å være. Kommunens uteteam har vært innom de fleste klubbkveldene, og forebyggende i politiet har også vært innom.
 
 
 Konfirmantarbeid 2013
 
Konfirmantene som startet undervisningen sommer/høst 2012 har vært samlet til undervisningssamlinger 5 ganger (dobbelttimer hver gang) i løpet av vårsemesteret. En av samlingene var knyttet til Fasteaksjonen og var for både foreldre og konfirmanter. Konfirmantene har i tillegg deltatt på Nattcupen, fasteaksjonen og andre samlinger. I løpet av våren var de samlet til øving til både samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten.
 
Samtalegudstjenestene:
I Konnerud søndag 17. februar; gudstjeneste ved Trond Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin, og 17. mars; gudstjeneste med Trond Sandhaug, Karin Vaskinn og organistvikar. Konfirmantene deltok med tekstlesning, drama og praktiske ting.
I Skoger søndag 28. april; gudstjeneste med Trond Sandhaug, Karin Vaskinn og Victor Riakhin. Konfirmantene deltok med tekstlesning, drama og praktiske ting. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.
 
Konfirmasjonsgudstjeneste:
I Konnerud 19. og 26. mai og 2. juni: Gudstjeneste ved Trond Sandhaug/Knut Ole Hol, Karin Vaskinn, Victor Riakhin. 112 konfirmanter ble konfirmert i løpet av disse dagene.
I Skoger 9. juni: Gudstjeneste ved Knut Ole Hol, Karin Vaskinn og Victor Riakhin. 10 konfirmanter ble konfirmert i Skoger.
Årets nye konfirmanter, totalt 113 i Konnerud og 15 i Skoger, ble presentert under årets presentasjonsgudstjenester søndag 22. september i sine respektive kirker. Etter gudstjenesten var alle konfirmantene samlet til KIRKEDAG i Skoger gamle og Skoger nye kirke. I Skoger gamle fikk de presentert et tablå med et historisk innblikk i kirkens historie. I Skoger nye kirke fikk de oppleve en konsert med KoS tensing. Et besøk på kirkegården stod også på programmet.
 
Konfirmantene fra Skoger og Konnerud var med på Sommerleiren eller Høstleiren. I løpet av høstsemesteret har konfirmantene vært på tre samlinger og hatt en fellessamling sammen med konfirmantene fra begge menighetene. Alle samlingene har vært dobbeltimer.
 
Menighetsbladet
 
Menighetsbladet kom ut med 4 nummer i 2013.
 
Redaksjonen har i 2013 bestått av Wenche Yamamoto, Trond Sandhaug og Karin Vaskinn. Annonseansvarlig er Jan Olav Walding. I tillegg sørger Åse Hope, Trond Hagen og Hans Gundesø for at bladene kommer ut til de mange medhjelperne som gjør en viktig jobb for å få bladene ut i postkassene.

Årsrapport 2013webside Konnerud / Skoger

 
Kontaktperson: Ivar Vik / Knut Ole Hol
Aktiviteter 2013:
Menighetens webside er en mulighet til å nå ut til publikum som for vårt vedkommende enda kan gjøres på en bedre måte. Aktiviteten på websiden har for det meste vært kunngjøringer av aktiviteter i menighetene. Menighetsbladet legges ut for hvert nummer. Vi har inntrykk av at siden blir brukt av publikum, f.eks er siden for Lokaler til leie noe som generer mange utleieforhold. Vi er i siste år også blitt noe flinkere til å legge ut nyheter og forhåndsomtaler på forsiden.
 
Mål for 2014:
Målet er å bli enda flinkere til å presentere nyheter og aktiviteter på weben slik at siden kan fungere etter sin hensikt. Det må også arbeides videre med å utvikle det potensiale som ligger i en webside som fungerer.
 
 KoS Ten Sing / DoTS
 
ÅRSRAPPORT 2013
Ansvarlig Voksenleder: Kristoffer Tonheim
 
Antall møter 2013:
I vårsemesteret hadde vi 19 øvelser. Dette var øvelser sammen med Drammen Ten Sing.
 KoS og DTS bestemte å samarbeide siden begge korene var blitt for få til å kunne klare seg på egenhånd. Sammen kalte vi oss for DoTS. Drammen og omegn Ten Sing. Dette samarbeidet fortsatte høsten 2013.
I tillegg var noen av medlemmene med på:
18. januar Nattcup med BusSing-øvelse i Vestfossen
20. februar BusSing-øvelse på Kuffen i Drammen
11. mars BusSing-øvelse på Kuffen i Drammen
24. april til 28. april KM-Lobby og KFUK-KFUMs landsmøte i Oslo
30. april BusSing-øvelse og Globalløp i Drammen
25. mai BusSing-øvelse på Kuffen i Drammen
1. juni BusSing-konsert i Strømsø kirke
 
Høstsemesteret hadde vi 15 møter. I tillegg var DoTS med på gudstjeneste i Skoger kirke 22. september,
og hadde julekonsert 7. desember.
Antall nåværende medl.:10 (09.01.2014)
 
Aktiviteter 2013
Våren 2013 øvde Konnerud og Skoger Ten Sing ca. annenhver mandag kl. 19.00 – 21.00 i Konnerud kirke, og annenhver mandag kl. 18.00 – 20.00 på Buskerud KFUK-KFUMs kretskontor i Drammen.
Høsten 2013 var alle øvelsene i Konnerud kirke mandager kl. 19.00 – 21.00
KoS hadde samarbeid med Drammen Ten Sing, (DoTS) og vi hadde konsert lørdag 8. juni i Konnerud kirke.
I Sommerferien var det tur med BusSing til Europeisk YMCA-festival i Praha med totalt 5000 deltagere fra hele verden, fra 1. til 11. august. Vi var ca. 100 totalt fra Buskerud, og 2 fra KoS.
KoS var 5 stykker på Buskerud KFUK-KFUM sin Ten Sing Festival, som var arrangert av Sjåstad Ten Sing og foregikk i Sylling fra fredag 8. november til søndag 10. november.
Lørdag 7. desember hadde vi julerevy i Konnerud kirke sammen med Drammen Ten Sing.
 
Mål og tiltak 2014
KoS Ten Sing og Drammen Ten Sing fortsetter samarbeid under navnet DoTS.
Drammen Ten Sing mister sine 2 siste medlemmer til sommeren, og det er da sannsynlig at Drammen Ten Sing slutter å være en aktiv gruppe, og at KoS fortsetter på egenhånd.
Etter flere år med synkende medlemstall ser det nå ut som vi er inne i en periode med svak stigning. Vi prøver å holde koken oppe med å rekruttere nye medlemmer.
 
 
Skoger kapell
 
Det har vært stor aktivitet i kapellet i sommer og høst.
Kapellet vært benyttet til søndagsskole, menighetsrådsmøter, konfirmantundervisning, fasteaksjon og høstens TV-aksjon.
Hovedaktiviteten har vært:
 
 
 Kirkegårdsskyss og ”Åpent kapell”
 
Tilbudet om kirkegårdsskyss varte fra midten av mai til midten av august.
20- 30 personer benyttet seg av tilbudet. Flest antall personer var med bussen fra Konnerud og Jarlsbergveien, og fra Fjell over Fjellsveien.
5 kapellvertinner stod for servering med vafler og kaffe. Årets vertinner var: Solveig Steen, Turid Thoresen, Berit Mortensen , Bodil Bråthen og Turid S. Skatrud.                 
Turid Nielsen stilte som reservevertinne.
Personene som benytter seg av tilbudet sier dette er viktig for dem, og de ønsker at det skal vare lenger utover ettersommeren neste år
 
 
Skoger menighets blandet kor CHORISMA 2013
 
Korets leder er kantor Victor Riakhin.
Skoger menighet har fortsatt et blandet kor, Chorisma. Koret har nå rund 20 medlemmer. Koret øver hver tirsdag i Konnerud kirke i løpet av skoleåret.
Som vanlig har vi forsangertjeneste i Skoger kirke en gang i måned.
Noen ganger opptrer hele koret under gudstjenester.
 I 2013 var det til 17. mai, Allehelgensdag (både i Skoger og på Konnerud), Morgensang i Skoger gamle kirke 1.09.13.
Den 7.09.13 har vi vært på korstevne i Hokksund.
I løpet av 2013 hadde vi to konserter i Skoger kirke: ”Vårkonsert” 7.05.13 sammen med solister Ingvild Engeset (sang) og Julie Davidsen (fløyte) og Julekonsert 8.12.13 med solist Trine Hartz.
Generelt oppleves det korvirksomhet i Skoger menighet som velfungerende arrangement.
 
 
 
MUSIKK I GUDSTJENESTENE
Vi hadde noen spennende musikalske innslag under gudstjenester i 2013: Anners Lerdal (saksofon), Julie Davidsen (fløyte), Aina Davidsen (saksofon); Vladimir Zacharov (fiolin), Trine Hartz (sang), Margrethe Fredheim (sopran). Det er blitt en fin tradisjon å samarbeide med Skoger og vestbygda skolekorps som er med på 17. mai gudstjeneste og ”Vi synger julen inn”
Victor
 
 
 
SKOGER DIAKONIUTVALG
Består av Solveig Ø Steen, Anne Aasen og Beate Schmidt.
Antall møter : 4
 
Aktiviteter 2013:
Diakoniutvalget organiserer blomsterhilsen ved bursdagsjubileer.
Fasteaksjonen er gjennomført sammen med konfirmanter, menighetspedagog og frivillige.
Diakon er styremedlem i Sorg Omsorg i Drammen.
Lokal diakoniplan ble vedatt i 2013.
 
Mål og tiltak 2013:
For 2014 ønsker vi å fortsette arbeidet som er i gang.
 
 
Det er opprettet 2 arbeidsgrupper under diakoniutvalget i samarbeid med Konnerud menighet:
* Arbeidsgruppa familiearbeid: Hanne S. Fretheim, Hanna Nessjøen, Astrid Vik, Trond Sandhaug, Beate Schmidt
* Arbeidsgruppa nettverksarbeid: Hege Veberg, Hanna Nessjøen, Karl Andreas Tømmeraass, Knut Ole Hol, Beate Schmidt. Foreløpig ingen møte-aktivitet utover Lovsang, Bønn og Fellesskaps-kveldene.
 
 
 
Arbeidsgruppa familiearbeidhar fokus på forebyggende og støttende familiearbeid.
Vi hadde 3 møter i 2013 og følgende tiltak:
Temadag for konfirmantforeldre som kan gi et løft for samarbeidet i familien i denne fasen. Her møtte dessverre ikke foredragsholder opp.
Prep-kurs gjennomført jan/feb 2014 med 12 par, med tilbud for hele Drammen.
 
Mål og tiltak 2014:
Temadag for konfirmantforeldre.
Prep-kurs en gang i året.
 
 
ELDRETREFF
Det er en egen komite med Turid Nilsen i spissen, som står for eldretreffene.
Hver 3.onsdag i måneden i Sanitetshuset med sang, musikk, andakt, bevertning og utlodning. De tilbyr også skyss til sine deltakere. Organist, prest og diakon deltar på treffene.
 
 
DAGSTUR
Skoger menighet arrangerte dagstur i juni, i samarbeid med Konnerud og Strømsgodset menigheter. Turen gikk til Portåsen, Eiker Gårdsysteri og middag på Fossesholm Herregård.
Vi hadde en flott tur med 39 deltakere fra de tre menighetene. Vi ønsker å fortsette samarbeidet om tur i 2014.
 
 
 PROSJEKT GI-DET-VIDERE
 
Et samarbeid med byens menigheter og Kirkens Bymisjon, lansert april 2013.
Gi det videre er en kombinert virtuell nettløsning og lager som skal bidra til at barn i alderen 0-18 år i Drammen og omegn skal kunne få tilgang på brukt klær og utstyr som andre har tilgjengelig. Formålet er at barn og unge får mulighet til å delta i hverdagslig, organisert og sosiale aktiviteter, ved å nyttegjøre seg av brukt utstyr andre har stående hjemme.
Skoger menighet er med i en turnus for å bemanne lageret, samt økonomisk støtte til tiltaket.
 
 
 
ALLEHELGENS-MARKERING
 
Det ble arrangert blomsterbindings-kurs lørdag før allehelgen, i samarbeid med Skoger og Konnerud diakoniutvalg på Sten Gård og Gartneri. Invitasjoner til alle som har mistet noen det siste året sammen med invitasjon til allehelgens-gudstjeneste.
Ellers åpen invitasjon til alle som ønsker, også for de andre menighetene i Drammen.
Ord om sorg, dikt, sang og musikk og bevertning i tillegg til kurset. Et vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger fra de som var med.
 
 
 
LOVSANG, BØNN OG FELLESSKAP
 
Arbeidsgruppa nettverk og lovsangsgruppa gikk sammen om å starte opp disse kveldene på torsdager i oddetallsukene, sammen med frivillige, prest Hol og diakon. Dette er et samarbeid med Konnerud menighet i Konnerud kirke.
Det ble arrangert 15 kvelder i 2013, med i snitt 20 personer hver kveld.
Det er 18 frivillige med i dette tiltaket.
 
Mål og tiltak 2013:
Vi ønsker å øke ant deltakere, men fortsetter ellers som før.
 
 
 
SAMTALER/SJELESORG
 
Prest/diakon tilbyr samtaler til mennesker i sognet som ønsker tros- eller livshjelp.
 
 
5.0 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET
 
Økonomisk hovedoversikt
 

 
 
Regnskap 31.12.2013
Årsbudsjett
 
Avvik budsjett
Regnskap 31.12.2012
 
 
 
 
 
 
 
16000-16599
Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter
-45 268
-38 000
 
7 268
-42 500
17600-17999
Andre refusjoner og overføringer
-3 287
0
 
3 287
0
18000-18299
Tilskudd fra staten
0
-2 500
 
-2 500
-1 000
18300-18399
Tilskudd fra kommunen
-45 800
-42 000
 
3 800
-42 000
18400-18599
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd
-38 369
-30 000
 
8 369
-30 500
18600-18799
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler
-57 376
-50 000
 
7 376
-69 684
 
Sum driftsinntekter:
-190 100
-162 500
 
27 600
-185 684
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgifter:
 
 
 
0
 
11000-11999
Kjøp av varer og tjenester
120 499
101 000
 
-19 499
104 960
12000-12299
Inventar og utstyr
40 347
25 000
 
-15 347
238
13400-13599
Refusjon fellesråd/menighetsråd
31 600
30 000
 
-1 600
33 100
13600-13999
Refusjoner til andre
3 287
0
 
-3 287
0
14000-14999
Tilskudd og gaver
51 035
31 000
 
-20 035
42 279
 
Sum driftsutgifter:
246 767
187 000
 
-59 767
180 577
 
 
 
 
 
 
 
 
Brutto driftsresultat:
56 667
24 500
 
-32 167
-5 107
 
 
 
 
 
 
 
19000-19099
Renteinntekter og utbytte
-28 437
-24 500
 
3 937
-27 693
 
Netto finansinntekter/-utgifter:
-28 437
-24 500
 
3 937
-27 693
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto driftsresultat:
28 230
0
 
-28 230
-32 800
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne finansieringstransaksjoner:
 
 
 
 
 
19300
Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)
-29 010
-29 010
 
0
-55 819
19400-19499
Bruk av ubundne fond
0
0
 
0
-2 042
19600
Bruk av disposisjonsfond
-5 111
-5 111
 
0
-2 100
 
Sum bruk av avsetninger:
-34 121
-34 121
 
0
-59 962
15300
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)
5 111
5 111
 
0
2 042
15400-15499
Avsatt til ubunde fond
780
2 285
 
1 505
0
15600
Avsatt til/Styrking av disposisjonsfond
0
26 726
 
26 726
66 819
 
Sum avsetninger:
5 891
34 121
 
28 230
68 862
15800/19800
REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD/UNDERSKUDD
0
0
 
0
-23 900

 


 

Balanse

 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2013
 
31.12.2012
endring
 
EIENDELER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anleggsmidler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUM ANLEGGSMIDLER
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
Omløpsmidler
 
 
 
 
2102701
SKOGER MR. 2220.07.59609
789 116,91
 
805 304,14
-16 187,23
2102721
SKOGER MP. 2310.42.23478
173 707,39
 
178 646,39
-4 939,00
2131061
Til gode MVA. kompensasjon
-0,03
 
0,00
-0,03
2131700
SKOGER MR KORTSIKTIGE FORDRINGER
8 221,00
 
11 507,00
-3 286,00
SUM OMLØPSMIDLER
971 045,27
 
995 457,53
-24 412,26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUM EIENDELER
971 045,27
 
995 457,53
-24 412,26
 
 
 
 
 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egenkapital
 
 
 
 
2530700
SKOGER MR. BJØRNSTADS FOND
-8 591,04
 
-8 591,04
0,00
2530701
SKOGER MR. FOND, SKOGER GML. KIRKE
-42 000,00
 
-42 000,00
0,00
2530702
SKOGER MR. FOND, ORGEL I KAPELLET
0,00
 
0,00
0,00
2530703
SKOGER MR. FOND UTSMYKNING
-240 094,62
 
-240 094,62
0,00
2530704
SKOGER MR. FOND SKOGER MR BYGN.MA
-79 066,52
 
-79 066,52
0,00
2530705
SKOGER MR. FOND FLYGEL
-37 328,50
 
-37 328,50
0,00
2530706
SKOGER MR. FOND SØNDAGSSKOLE
-15 013,59
 
-14 233,59
-780,00
2530712
SKOGER MR. FOND LYSSETTING SKOGER GML. KIRKE
-3 000,00
 
-3 000,00
0,00
2560700
SKOGER MR. DISPOSISJONSFOND
-355 648,50
 
-355 648,50
0,00
2560720
SKOGER MP. DISPOSISJONSFOND
-164 721,89
 
-164 721,89
0,00
2560725
SKOGER ELDRETREFF DISPOSISJONSFOND
-3 627,90
 
-8 738,63
5 110,73
2595700
SKOGER MR. OVERSKUDD
0,00
 
-23 899,64
23 899,64
SUM EGENKAPITAL
-949 092,56
 
-977 322,93
28 230,37
 
 
 
 
 
 
 
Langsiktig gjeld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUM LANGSIKTIG GJELD
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
Kortsiktig gjeld
 
 
 
 
2310700
SKOGER MR. KREDITOR
-14 700,00
 
-1 200,00
-13 500,00
2327501
LEVERANDØRGJELD
-7 252,71
 
-16 934,60
9 681,89
SUM KORTSIKTIG GJELD
-21 952,71
 
-18 134,60
-3 818,11
 
 
 
 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
-971 045,27
 
-995 457,53
24 412,26

 


 

 
 
Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd:
 

8250
Menighetsrådet
Overskudd
12 421,27
Avsettes til MR disp.fond
8251
Menighetspleie og eldretreff
Underskudd
14 675,87
Dekkes av  Eldretreff disp.fond
8253
Søndagskole
Overskudd
2 254,60
Avsettes til MR fond Søndagskole