Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Menighetsmøte om den nye gudstjenesteordingen

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 17.06.2012 kl. 12.45
Sted: Menighetssalen i Åssiden kirke
Beskrivelse:    
Ny ordning for hovedgudstjeneste ble innført i Den
Norske Kirke fra 1. søndag i adventstiden 2011.
Dette gir menighetene økt frihet til å prege det
lokale gudstjenestelivet. I Åssiden menighet søkte
vi biskopen nesten to år i forveien om å få lov til å
prøve ut forslagene til ny gudstjenesteordning, så
vi var godt i gang med dette arbeidet før den nye
ordningen forelå. 

Beslutninger og vedtak

Menighetsrådet har ut fra de forslagene som gudstjenesteutvalget har kommet fram til bestemt hvordan man tenker seg at gudstjenesten i Åssiden menighet skal være. Menighetsrådets vedtak finner du her på nettsidene våre og på menighetskontoret i kirken. Før den lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen for godkjenning, skal menighetsmøtet få uttale seg. Alle stemmeberettigede kan delta i menighetsmøtet. Dette menighetsmøtet vil i Åssiden bli avholdt søndag 17. juni i forbindelse med kirkekaffen etter gudstjenesten.

9 års fase april 2012-002

Sammen om gudstjenesten 

- Den norske kirke innfører en ny ordning for hovedgudstjeneste fra 2011 

- Den nye ordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i den lokale gudstjenesten 

- Flere skal være med og prege gudstjenestelivet i menigheten 

Variasjon og gjenkjennelse 

Mulighetene for variasjon har blitt store nå. En kan velge blant en rekke alternative bønner, menighetssvar og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstjenesten. Flere muligheter for lokale valg betyr imidlertid ikke at det skal velges nytt for hver gudstjeneste. Gleden over gjenkjennelse og gjentakelse er noe av liturgiens hemmelighet. Det mest nyskapende ved denne ordningen er at menighetsrådet skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i soknet. Derfor oppnevnte man et gudstjenesteutvalg som sammen med de ansatte i kirken arbeidet med de ulike alternativene i den nye ordningen. Menighetsrådet har gjort sine vedtak etter diskusjon og avstemming over utvalgets fremlagte forslag, som så har vært testet ut i menighetens gudstjenester. Det som imidlertid er det viktigste ved den nye gudstjenesteordningen, er at den gjør mer synlig at gudstjenesten er noe vi feirer sammen. I to tusen år har den kristne gudstjenesten vært feiret - og i vårt eget land i mer enn tusen år. Kristne har kommet sammen på søndagen, dagen for Jesu oppstandelse. Når flere tar medansvar for gudstjenesten, vil den også få et mer lokalt preg. Visjonen er en gudstjeneste for alle. 

Nye musikalske uttrykk 

Den nye ordningen åpner for større bredde i gudstjenestens musikalske uttrykk. Menigheten kan velge liturgisk musikk innenfor ulike sjangere - som nyere rytmisk populærmusikk, gregoriansk musikk, folketoneinspirert

musikk, nyere klassisk kirkemusikk - eller den musikken som har vært i bruk siden 1977. Kor, forsangere, orgel, instrumentalister og band kan bidra til menighetens sang. Ulike musikkstiler kan anvendes i samme

gudstjeneste, eller legges til de forskjellige typer hovedgudstjenester menighetsrådet vedtar. 

Estetikk, stillhet og bevegelse 

Den nye gudstjenesteordningen legger større vekt på det estetiske, på det vi kan sanse i gudstjenesten - bilder, drama og liturgisk dans. Bevegelser og handlinger i gudstjenesterommet får større plass – prosesjoner, frembæring av brød og vin, bønnevandring og lignende. Det er også lagt større vekt på stillhet i gudstjenesten – til ettertanke og bønn. Den kristne gudstjeneste har helt fra starten av hatt en felles grunnstruktur. Denne kan du finne igjen i alle store kirkesamfunn rundt omkring i verden, også i Den Norske Kirkes nye ordning. 

Sammen for Guds ansikt 

Vi kan ha ulike grunner for å gå til gudstjeneste. Den dypeste grunnen ligger imidlertid ikke i oss selv, men i at Gud kaller oss sammen. I gudstjenesten tjener Gud oss med sine gaver, og vi tjener Gud i bønn og lovsang.

Alt som skjer i gudstjenesten, preges av at vi er sammen for Guds ansikt. Disse fire ordene sier noe viktig om hva gudstjeneste er. Derfor avsluttes gudstjenesten med de urgamle ordene:

”Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la

sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred”

(4 Mos 6,24-26). 

Med denne velsignelsen sendes vi ut til hverdagens tjeneste for Gud, våre medmennesker og alt det skapte.

Mer info:
Protokoll fra Menighetsmøtet 170612
Åssiden MR's vedtak om lokal grunnordning for hovedgudstjenesten i Åssiden kirke
Skrevet av: Dag Kaspersen