Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kristen etikk

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Grunnlaget

Fra tid til annen tenker de fleste av oss hva vi legger i kristen etikk.  Er det et helt spesielt sett av regler for troende, for hvordan man skal være og for hvordan vi oppfører oss?  På nettet leste jeg en interessant artikkel om nettopp dette temaet, kloke ord jeg ønsker å dele med dere alle:

 

Den kristne etikken baserer seg på at det riktige for mennesket er å følge Guds vilje.  Argumentasjonen som ligger under, er at Gud elsker menneskene og ønsker oss det gode, og derfor er Hans vilje den beste. Spørsmålet blir da; Hvordan kan vi kjenne Guds vilje?

Kristendommen er en åpenbaringsreligion, som betyr at Gud viser seg på ulike måter for menneskene, og åpenbarer sin vilje gjennom sitt ord, det vil si Bibelen.  For Israelfolket var også profetene sentrale, de fikk budskap fra Gud som de skulle formidle videre til folket. For kristne i dag er profeter og profetiske budskap av mindre betydning i de fleste kirkesamfunn. For de dominerende og etablerte kirkesamfunn er det Bibelen som er Guds ord. Derfor er Bibelen et normgrunnlag.  De ti bud er viktige leveregler for de fleste kristne fordi de er gitt av Gud. Moseloven som helhet, derimot, er ikke vektlagt. Det skyldes først og fremst det oppgjøret som apostlene hadde med Moseloven i det første århundret.  Kristne skulle ikke være underlagt jødenes spiseforskrifter eller omskjæringsritualet.

Når kristne leser Det gamle testamentet, er det med "nytestamentlige" briller. Bergprekenen i Matteus-evangeliet er et eksempel på nytolkning av Moseloven, der Jesus kommenterer regler og bud fra Gud.  Derfor sier vi at de ti bud er viktig for kristne, men at Jesu dobbelt bud (du skal elske Gud og du skal elske din neste) er en oppsummering som dekker hele Moseloven.

Den andre kilden til kunnskap om Guds vilje finner vi i mennesket selv.  Tanken bak dette er at mennesket er skapt i Guds bilde, med fornuft og samvittighet, og at "lovens krav står skrevet i hjertet".  Samvittigheten er altså verktøyet Gud har utstyrt oss alle med for å delvis avdekke Hans vilje, det som strider mot samvittigheten er også imot Guds vilje.

Den siste kilden til Guds vilje finner vi i Jesu eksempel og Jesu lære.  Guds vilje åpenbares gjennom Jesus, fordi han er inkarnasjonen av Gud i kristen tenkning: Når Jesus snakker og handler, da er det Gud selv om snakker og handler.  Å være kristen er å være en etterfølger av Jesus, og man ønsker å følge Jesus eksempel. Det har vært populært blant kristen ungdom å gå med armbånd med bokstavene WWJD- som betyr: What would Jesus do? Hva ville Jesus gjøre?  En rettesnor for etisk tenking er altså å innbille seg hva Jesus ville ha gjort om han var i den samme situasjonen.  Evangeliene inneholder mange historier om hva Jesus faktisk gjorde; Han henvendte seg til de svake og utstøtte, helbredet syke, inkluderte kvinner og barn i  tilhørerkretsen, kritiserte maktmisbruk osv.  Men også Hans ord er viktige.  Den gylne regel må være. "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.  For dette er loven og profetene". Matt 7, 12.

Som oppsummering ser vi altså at det er tre kilder som er grunnlaget for den kristne etikken og som tilkjennegir Guds vilje: Guds ord (Bibelen), samvittigheten Gud har gitt alle mennesker, og Jesu liv og lære.